Warunki gwarancji
Ogólne warunki gwarancji dla urządzeń z dystrybucji IBDL BV.

1. Gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi. Dowód zakupu urządzenia jest jedynym dokumentem upoważniającym do naprawy gwarancyjnej zakupionego sprzętu. Każde urządzenie posiada unikalny numer seryjny umieszczony na obudowie urządzenia oraz na opakowaniu. Brak lub uszkodzenie numeru seryjnego na urządzeniu, uniemożliwiający jego odczyt, powoduje utratę gwarancji.

2. Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy, liczony od daty podanej na dowodzie zakupu, jednakże nie dłużej niż 28 miesięcy od daty wydania sprzętu sprzedawcy z magazynu IBDL. Naprawa lub wymiana urządzenia lub jego komponentów powoduje przedłużenie gwarancji o czas pobytu urządzenia w serwisie. Jeżeli producent oferuje opcję dodatkowego przedłużenia gwarancji na okres powyżej 24 miesięcy, zakres oraz warunki tej gwarancji regulowane są przez osobny dokument udostępniany wraz z opcją przedłużenia.

3. Sprzęt do naprawy gwarancyjnej należy dostarczyć wraz z dowodem zakupu oraz akcesoriami, które mogą mieć związek z wadliwym działaniem urządzenia (np. zasilacz, pilot).

4. Przed wysyłką sprzętu reklamację należy zgłosić mailowo pod adresem rma@ibdl.nl. W wypadku dalszych pytań można kontaktować się mailowo, lub telefonicznie z działem serwisu i wsparcia technicznego, pod numerem +31-010-7142891 (język angielski)

5. Urządzenie należy wysłać na adres serwisu zgodnie ze wskazówkami podanymi w mailu odesłanym w odpowiedzi na zgłoszenie. Reklamujący jest odpowiedzialny za bezpiecznie opakowanie i dostarczenie sprzętu do serwisu. Koszty dostarczenia sprzętu do serwisu pokrywa zgłaszający. Dla reklamacji uznanych, koszty przesyłki zwrotnej (krajowej, pocztowej lub kurierskiej) pokrywa serwis.

6. Sprzęt przesyłany do serwisu bez wcześniejszego zgłoszenia i/lub kompletu danych zostanie zatrzymany i będzie oczekiwał na uzupełnienie informacji. Pracownik serwisu powiadomi o tym zgłaszającego. W wypadku braku możliwości kontaktu, lub braku możliwości uzupełnienia wymaganych danych, sprzęt zostanie odesłany zwrotnie, w stanie niezmienionym, na koszt Reklamującego. W wypadku oczekiwania na uzupełnienie danych czy dokumentów czas realizacji naprawy gwarancyjnej, ujęty w pkt. 8, może ulec wydłużeniu.

7. Wszelkie dane osobowe przekazane wraz ze zgłoszeniem reklamacji będą wykorzystane wyłącznie do nadania przesyłki zwrotnej i do kontaktu z Reklamującym w trakcie trwania naprawy.

8. Czas realizacji naprawy gwarancyjnej wynosi do 31 dni roboczych od chwili dostarczenia sprzętu do serwisu. W szczególnych wypadkach, np. gdy naprawa wymaga importu specjalizowanych części czy podzespołów, czas realizacji gwarancji może zostać przedłużony, o czym Reklamujący zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub przez e-mail.

9. Wymiana sprzętu na nowy w ramach gwarancji, możliwa jest wyłącznie gdy:
  - w okresie gwarancji serwis dokona 3 napraw, a produkt nadal będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem
  - serwis stwierdzi, że usunięcie wady poprzez naprawę lub wymianę podzespołów nie jest możliwe.
Po wymianie urządzenia okres gwarancji biegnie zgodnie z pkt.2 na podstawie pierwotnego dowodu zakupu.

10. Gwarancja nie obejmuje:
  a) Instalacji oprogramowania i sterowników (w tym także błędów związanych z niepoprawną aktualizacją firmware lub instalacji nieautoryzowanych wersji oprogramowania), oraz działania oprogramowania oznaczonego jako testowe (alfa, beta, RC, itp.)
  b) Niezgodności (niekompatybilność) elementów i sterowników z oprogramowaniem firm trzecich
  c) Usterek mechanicznych (uderzenia, upadki, zgniecenia, mechaniczne uszkodzenia gniazd przyłączeniowych, pęknięcia obudowy lub ekranu, uszkodzeń wynikających z działania sił natury, itp.).
  d) Wadliwego działania lub uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem urządzenia, zalaniem, zapyleniem, użytkowaniem niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją lub niezgodnie z przepisami bezpieczeństwa.
  e) Urządzenia z naruszoną plombą gwarancyjną (jeżeli plomba występuje) lub numerów seryjnych, noszącego ślady ingerencji, otwierania, rozkręcania, itp.

11. Urządzenia niespełniające warunków określonych w niniejszej gwarancji lub naprawiane odpłatnie, są odsyłane na koszt Reklamującego po wcześniejszym kontakcie.

12. Serwis oraz firma handlowa, która sprzedała produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji odnośnie produktów, z wyjątkiem określonego w niniejszym dokumencie. W żadnym wypadku nie będą one odpowiedzialne wobec Klienta za utratę, uszkodzenia, lub zniszczenia produktu wynikłe z innych przyczyn niż z wady tkwiącej w produkcie oraz nie będą odpowiedzialne za szkody i straty spowodowane wadami produktu.
W szczególności uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Klienta do domagania się rekompensaty utraconych zysków w związku z awarią urządzenia.

13. Serwis nie odpowiada za utratę danych znajdujących się w pamięci urządzenia lub na dołączonych nośnikach. Klient zobowiązany jest do wykonania kopii zapasowej danych, we własnym zakresie.

14. Gwarant zastrzega sobie prawo do zmiany warunków gwarancji bez informowania konsumenta. Zgłoszenie roszczenia gwarancyjnego jest równoznaczne z akceptacją aktualnych warunków gwarancji dostępnych na stronie ibdlpoland.pl/gwarancja.html.